Dordrecht

 
 
 
 

Over Dordrecht

Bovengemiddelde kantorenleegstand

Mei 2015 – Dordrecht staat voor de opgave om iets te doen aan de bovengemiddelde kantorenleegstand van 19%. Typerend voor de lokale kantorenmarkt is dat twee derde van de panden zich bevind in de binnenstad. Ruim de helft staat langdurig (meer dan drie jaar) leeg. De gemeente kijkt echter niet lijdzaam toe. Met de samenwerkende regiogemeenten is het regionale kantorenprogramma Drechtsteden herijkt, waarbij de plancapaciteit is gereduceerd. Twee jaar geleden werd een convenant getekend om de kantorenleegstand tegen te gaan. Ook neemt Dordrecht deel aan een experiment van het Rijk om leegstand van (rijks)gebouwen op een vernieuwende manier aan te pakken. Ook Den Haag en de Achterhoek doen mee. Een concreet resultaat is de transformatie van het door Huig Maaskant ontworpen Tomadohuis bij het station, het voormalige hoofdkantoor van de producent van huishoudapparaten. Certitudo kocht het en geeft het een woonbestemming.

Groei nieuwbouwlocaties bracht binnenstad leegstand

Mei 2014 – Met een teruglopende werkgelegenheid, tegenvallende kantooropname en ook een bedrijfsruimteopname die terugvalt, ziet Dordrecht zich gedwongen de kantorenproblematiek onder ogen te zien. Per 1 januari 2011 kende de gemeente nog een planvoorraad van ruim 110.000 m². Met een kantorenaanbod van 63.000 m² medio 2011 op een kantorenvoorraad van 300.000 m² bedroeg het leegstandspercentage hiermee 21%. Gedurende een periode van enkele jaren zijn veel kantoormeters toegevoegd aan de bestaande voorraad. Een belangrijke nieuwbouwlocatie was Amstelwijck. De groei van deze kantoorontwikkeling ging ten koste van de historische binnenstad. Dit heeft geleid tot een toename van de leegstand in de binnenstad: het gebied tussen binnenstad en het spoor. Dit is ook het kantorengebied waar zich het grootste deel van de kantorenvoorraad bevindt (150.000 m²). Dat de gemeente zich terughoudend opstelt bij toevoeging van nieuwe planvoorraad zal duidelijk zijn. Met de samenwerkende regiogemeenten wordt het regionale kantorenprogramma Drechtsteden herijkt. Het doel is te komen tot reductie van plancapaciteit en herprioritering. Dit heeft inmiddels geleid tot een verdere uitfasering en reductie van de plancapaciteit Dordrecht. Een van de plannen die hiervan slachtoffer is geworden is het project Maasterras. Verder wordt gewerkt aan verruiming van de mogelijkheid bestemmingsplannen voor bestaande (binnenstads)locaties te wijzigen, zodat marktinitiatieven voor transformatie en functiewijzigingen kunnen worden gehonoreerd.

In het najaar wil de gemeente met nieuwe voorstellen komen. De nieuwe kantorenmonitor zal hierbij een belangrijke leidraad zijn. De aandacht voor de leegstand heeft inmiddels wel al geleid tot een afname van het aanbod. Medio 2012 was die nog 53.500 m² (18% van de kantoorvoorraad).

+ Lees de volledige tekst

Nieuws