Volgende stap in transformatie Veilingterrein Venlo

Het voormalige veilingterrein in Venlo-Zuid, dat wordt omgezet in een woon-, werk-, leef- en innovatiegebied voor ‘positieve gezondheid en leefstijl’, heeft groen licht gekregen van  het College van B&W voor wat betreft het stedenbouwkundig plan en het ruimtelijke programma.

In het plan en programma heeft projectontwikkelaar JPO, in samenwerking met de gemeente, de contouren geschetst van hoe het terrein ontwikkeld gaat worden tot een volledig nieuw stedelijk gebied.

Naast ruimte voor bedrijven, fieldlabs en diverse voorzieningen, komen er ‘mobiliteitshubs’ en honderden woningen voor diverse doelgroepen, zoals studenten, kleinere huishoudens en ook ouderen die in verschillende woonconcepten samenwonen.

Het stedenbouwkundig plan en programma borduurt voort op het vorig jaar gepresenteerde Ambitiedocument. De uitgangspunten daaruit zijn dan ook niet gewijzigd. ‘Het kernthema van deze gebiedsontwikkeling is ‘positieve gezondheid en leefstijl’, waar innovatie en samenwerking met belangrijke gebiedspartners de boventoon voeren’, licht wethouder Jacques Smeets toe. In het gebied komen wonen, zorg en onderwijs op een vernieuwende manier en in een groene setting samen. De ontwikkeling met woningen in verschillende prijsklassen, inclusief studentenhuisvesting, biedt kansen voor Venlo en onze regio.

Nieuwe entree

Gelegen aan de belangrijkste zuidelijke invalsweg gaat het gebied zich ontwikkelen tot een nieuwe entree van de stad. Het Veilingterrein zal zich duidelijk en herkenbaar positioneren waarbij ingezet wordt op preventie, gedragsverandering, mentale gezondheid, bewegen en innovatieve concepten en producten.

Het huidige terrein van zo’n 70.000 vierkante meter asfalt en oude veilingloodsen wordt getransformeerd naar een groene leefomgeving. Slechts zo’n 30 procent van het oppervlakte wordt namelijk bebouwd in gestapelde vorm. De overige 70 procent is gereserveerd voor ‘openbare ruimte en groen’.

Studenten en medisch personeel

Naast reguliere woningen (tussen de 460-690 woningen) wordt ingezet op woonruimte voor doelgroepen in de zorg (5000 m²). Ook komen er minimaal 180 woningen speciaal bestemd voor studenten en medisch personeel in opleiding. Conform het beleid van Venlo biedt het woonprogramma een onderverdeling van minimaal 30 procent sociale huur, 25 procent midden huur/koop en 45 procent vrijesectorwoningen.

Naast 27.000 m² aan mobiliteitshubs, is er dan nog tot 42.500 m²plek voor andere functies op het gebied van ‘positieve gezondheid’, ‘leren en innoveren’, ‘werken en ondernemen’ en ‘bewegen, ontspannen en verzorgen’.

Middengebied

Het Veilingterrein moet het vliegwiel worden van de doorontwikkeling van het hele Middengebied. Hier zijn al prominent voorzieningen op het gebied van zorg, werken, onderwijs en sport aanwezig.

Mede in dit kader zal de gemeente zich, samen met de verschillende betrokken partijen, gaan buigen over een aantal vragen die voor het hele Middengebied van belang zijn, zoals de aanpassing van de Tegelseweg, de op termijn voorziene vervanging van de dijk ter hoogte van het VieCuri Medisch Centrum en het verbinden van de natuurgebieden van de oostelijke Maasoever en het Jaomerdal.

Eind dit jaar gaat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage. Medio volgend jaar zal het bestemmingsplan aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Scroll naar boven