Provincie Noord-Brabant stelt hogere eisen aan ontwikkeling DC’s

Na strengere regels voor nieuwbouwlocaties wil de provincie Noord-Brabant nu ook bestaande bedrijventerreinen, zogeheten brownfields, meer reguleren.

Rondom Tilburg, Roosendaal en Eindhoven kent Noord-Brabant logistieke knooppunten waarover al jaren de zogeheten ‘verdozingsdiscussie’ wordt gevoerd. Niet alleen vindt de provincie steeds meer dozen ongewenst, ook wil die actief meer ruimte geven aan kleine bedrijven en initiatieven. Het gaat bij de nieuwe regionale afspraken om grote logistieke ontwikkelingen (‘XXL’) op kavels van meer dan 3 hectare.

De meest urgente conclusie uit een recent onderzoek van Stec Groep is dat ongeveer 1/3 van de Brabantse bedrijventerreinen voor de markt op termijn interessant is voor grootschalige logistiek. Deze terreinen zijn vanuit ruimtelijk of infrastructureel oogpunt lang niet allemaal geschikt voor herontwikkeling voor grootschalige logistiek.

Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen en verantwoordelijk voor werklocaties: ‘De vraag naar ruimte voor grootschalige logistieke ontwikkelingen blijft hier de komende jaren groot. Een deel daarvan zal op bestaande terreinen gerealiseerd kunnen en moeten worden, maar grootschalige ontwikkelingen op ongeschikte en ongewenste locaties willen we voorkomen.’

Ronnes wil regionale afspraken in alle Brabantse regio’s zodat ‘waterbed-effecten’ worden voorkomen. Het liefst zou hij over dit waterbedeffect tot landelijke afspraken komen.

Het nieuwe beleid richt zich voornamelijk op de bestaande bedrijventerreinen en is een aanvulling op bestaand beleid. Eerder had de provincie al vier locaties aangewezen waar grote DC’s mogen worden gebouwd, namelijk Den Bosch, Waalwijk, Tilburg en Veghel. 

Bovendien moet er sprake zijn van regionale meerwaarde. Daarbij wordt onder meer gekeken naar regionale binding van het bedrijf, een gezonde balans tussen inzet van regionaal personeel en inzet arbeidsmigranten, de bereidheid om samen te werken met onderwijsinstellingen, de bijdrage aan de klimaatopgave en de energietransitie en de verandering van wijze van vervoer (modal shift) en (sociale) innovatieprojecten.

Provincie en gemeenten maken in de loop van 2022 afspraken op welke locaties de ontwikkeling van grootschalige logistiek is toegestaan en op welke locaties dit ongewenst is. Provinciale Staten nemen een besluit om ongewenste ontwikkelingen definitief onmogelijk te maken.

Scroll naar boven