Ook Den Haag wil verdichten en woningdelen in strijd tegen woningnood

Verdere verdichting, woningdelen en -splitsen, optoppen en een nieuwbouwprogramma dat in bepaalde wijken zelfs op 50% sociale huur stuurt, moeten de woningnood in Den Haag helpen bestrijden.

De gemeente Den Haag ontvouwt haar plannen in Woonvisie 2040: wonen in een Stad in balans. In de Woonvisie zijn concrete maatregelen voor de komende vijf jaar te vinden. Het college van B&W wil het concept na de zomer aan de gemeenteraad voorleggen. Amsterdam maakte eerder al bekend voor verdichting als strategie te kiezen. Zowel de hoofdstad als Rotterdam willen woningdelen makkelijker maken.

“De urgentie is heel groot, bij mensen mét en zonder urgentieverklaring”, stelt de Haagse wethouder Martijn Balster (Volkshuisvesting, Welzijn, Wijken en Zuidwest). “Zij staan centraal in deze Woonvisie. Zoals twintigers die noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen, senioren in een voor hen te groot huis die geen passende, betaalbare gelijkvloerse woning in hun vertrouwde buurt kunnen vinden, jonge stellen die bij gebrek aan woonperspectief gezinsuitbreiding uitstellen.”

Zoals in alle grote steden, zitten veel Haagse woningzoekenden klem door een schrijnend gebrek aan betaalbare woningen, omdat de doorstroom beperkt is en er tegelijkertijd steeds meer mensen in Den Haag willen wonen. De inschatting is dat de bevolking van Den Haag jaarlijks met zo’n 5.000 inwoners blijft groeien. Daarnaast worden huishoudens gemiddeld kleiner.

Optoppen, splitsen, kamerbewoning

‘In onze mooie stad aan zee, ingeklemd tussen natuur en buurgemeenten, maakt het tekort aan woningen verdichting en woningdelen onvermijdelijk. Dat zal moeten gebeuren met oog voor leefbaarheid, bereikbaarheid en voor voldoende voorzieningen’, stelt de Woonvisie die nu voorligt nadrukkelijk.

Nieuwbouw van meer betaalbare woningen is tevens een pijler bij de aanpak van de huidige wooncrisis, geeft het college van B&W van Den Haag aan, maar nieuwbouw alleen biedt volgens haar niet voldoende verlichting. De Woonvisie 2040 betrekt dan ook de bestaande woningvoorraad bij de aanpak van de problemen. ‘Optoppen, splitsen en kamerbewoning kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing. En ook het handhaven op te hoge huren en eerlijk toewijzen van bestaande woningen horen erbij.’

Handhaving op misstanden

Daarnaast moet er naar inzicht van het College een fikse slag worden gemaakt om alle woningen in de stad te laten voldoen aan de Haagse basiskwaliteit, door renovatie en verduurzaming. ‘Ook handhaving op misstanden zal de leefbaarheid verbeteren in wijken waar dat het hardst nodig is.‘

Met name woningzoekenden met lage- en middeninkomens kampen in Den Haag met een groot gebrek aan woningen die passen bij hun portemonnee. Maatregelen om huren te reguleren en stevige handhaving op misstanden kunnen hier volgens de gemeente bij helpen. Verder wil de gemeente sturen op betaalbare nieuwbouw: 30% sociaal, 25% middenhuur, 25% betaalbare koop.

Vijftig procent sociale huur

Om de tweedeling in de stad te verminderen, wil de gemeente bij nieuwbouw in wijken met relatief weinig sociale huurwoningen sturen op 50% sociale huur. Bij het zoeken naar plekken om kwetsbare groepen op te vangen, geldt hetzelfde uitgangspunt. Balster: “Het streven is om te komen tot een evenwichtige verdeling over Den Haag. Want dat is de inzet van de Woonvisie 2040: een stad in balans en balans in de stad.”

Scroll naar boven