Zwolle treft voorziening voor wijk Stadshagen

Zwolle treft voorziening en stelt prognoses grondexploitatie neerwaarts bij.

Zwolle heeft over boekjaar 2012 een positief saldo op de lopende (korte-termijn)rekening van de exploitatie van bouwgrond in de gemeente. Dat blijkt uit de MeerjarenPrognose Vastgoed (MPV) die burgemeester en wethouders hebben gepresenteerd. Het gaat om een bedrag van € 1,7 miljoen . Het saldo wordt aangewend ter dekking van de voorziening van € 60,4 miljoen die de gemeenten ten laste van 2013 heeft getroffen voor de wijk Stadshagen. Naast de voorziening voor Stadshagen zijn de resultaten van grondexploitaties van projecten in de stad met zo’n € 30 miljoen naar beneden bijgesteld.

De Overijsselse hoofdstad werkt al langere tijd aan een zo effectief mogelijk vastgoedbeleid. Sinds het uitbreken van de financiële en economische crisis zijn (bouw)programma’s bijgesteld en waar mogelijk buffers opgebouwd. De heroriëntatie op de stedelijke programma’s in Zwolle heeft een goed overzicht gegeven van de stand van zaken binnen het grondbedrijf. Belangrijkste actiepunten zijn de verliezen op woningbouwlocaties en de omzetdalingen op de bedrijventerreinen door een minder snelle uitgifte. Dit vereist structuuringrepen in de gehele vastgoedaanpak, stelt Zwolle.

Het zogenoemde weerstandsvermogen binnen het vastgoedbedrijf van de gemeente Zwolle ligt momenteel onder het vastgestelde minimum van 50 procent. Binnen de Perspectiefnota van Zwolle over de komende jaren is een bedrag van € 4,1 miljoen onttrokken uit de weerstandsreserve vastgoedrisico’s. Daardoor komt de dekkingsgraad uitkomt op 44 procent, Burgemeester en wethouders geven daarom aan dat een herstelplan voor de weerstandsreserve moet worden opgesteld, waarmee binnen maximaal één jaar de capaciteit weer op het benodigde niveau worden gebracht. Volgend jaar moet de weerstandsreserve met minimaal € 1,3 miljoen worden aangevuld om weer op de dekking van 50 procent te komen. Dit kan door gebruik te maken van eventuele overschotten. Daarnaast wil het college zorgen dat de weerstandsreserve op korte termijn weer op € 10 miljoen uit komt.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws