Zwolle: Provincie en gemeente steken € 101 mln in Spoorzone

Het college van B en W stelt voor om de komende jaren samen met de provincie Overijssel en partners € 101 mln te investeren in de herinrichting van het stationsgebied als motor voor de verdere ontwikkeling van de Spoorzone.

Met de verplaatsing van het busstation naar de zuidkant van het station en een breed pakket aan maatregelen zet de gemeente een belangrijke stap naar de vernieuwing en ontwikkeling van de Spoorzone. Burgemeester en wethouders stellen voor om de komende jaren samen met de provincie Overijssel en partners € 101 mln te investeren in de herinrichting van het stationsgebied tot een goed werkend knooppunt voor alle vormen van vervoer als motor voor de verdere ontwikkeling van de Spoorzone.


ProRail is al volop bezig het station voor te bereiden op de toekomst. Met de verdere vernieuwing wordt het stationsgebied het hart van de nieuwe Spoorzone en kan het gebied zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijk levendig stadsdeel, dat door de goede bereikbaarheid heel geschikt is voor de vestiging van nieuwe bedrijvigheid, scholen en culturele voorzieningen die veel werkers en bezoekers trekken.
De (her)ontwikkeling van de Spoorzone moet leiden tot een stedelijk gebied aan de zuidkant van het station voor de functies wonen, werken en winkelen. De plannen voorzien in het herontwikkelen van bestaande panden en het aanvullen met nieuwe.

De gemeente en de provincie Overijssel hebben samen met NS en ProRail gewerkt aan een totaalplan voor de vervoersknoop en het omliggende gebied. Het plan bestaat uit een aantal onderdelen die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Ze zijn onmisbaar om van het station een goed werkend vervoersknooppunt te maken en het gebied beter aan te laten sluiten op de omringende stad.
In het totaalplan zijn de volgende maatregelen opgenomen:
– verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde in de vorm van een eilandperron;
– een brug over het spoor heen voor de ontsluiting van het nieuwe busstation;
– opnieuw inrichten van de stationspleinen aan de noord- en zuidzijde van het station en van de openbare ruimte langs de Westerlaan, Oosterlaan en Hanzelaan;
– uitbreiding van het fietsparkeren aan de zuidkant en langs de Oosterlaan;
– een ondergrondse fietsenstalling onder het stationsplein aan de noordzijde;
– een voetgangersbrug over het spoor direct ten westen van het stationsgebouw;
– een looproute voor studenten naar Hogeschool Windesheim over de IJsselallee.
Deze maand nemen de gemeente en de provincie besluiten over de investeringen in de Spoorzone.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws