Rotterdam wil werkstad blijven

20 Juni 2019 – De gemeente Rotterdam heeft haar nieuw beleid voor kantoren- en bedrijfslocaties gepresenteerd. De belangriijkste conclusie is dat Rotterdam een werkstad wil blijven.

Voor een aantrekkelijke, economisch sterke stad is er evenwicht nodig tussen wonen, werken en leven. Wethouder Barbara Kathmann (Economie, wijken en kleine kernen, foto) presenteert twee nota’s die richting geven aan de ontwikkeling van bestaande en nieuwe kantoren- en bedrijfslocaties. ‘We stimuleren hiermee voldoende, kwalitatief goede, betaalbare en duurzame werklocaties, en we maken een keuze voor zes prioritaire kantorenlocaties en 5 clustergebonden gebieden, zodat Rotterdam economisch kan groeien.’

Nieuw beleid voor kantoren en bedrijfsruimte zorgt ervoor dat er een duidelijke gemeentelijke strategie is voor werklocaties in Rotterdam. Met deze twee nieuwe beleidskaders is een samenhangend beleid voor werklocaties – detailhandel, kantoren en bedrijven – in beeld.

Rotterdam blijft groeien, zowel qua inwoners als qua aantal banen. Echter in één ding groeit Rotterdam niet, en dat is de ruimte. Daarom zijn deze nota’s van belang. ‘Dit beleid stimuleert dat er voldoende ruimte blijft voor werken in Rotterdam’, aldus Kathmann. ‘Rotterdam is van oudsher een werkstad, maar ontwikkelt zich sterk als woonstad. Het nieuwe beleid is een goede basis voor afweging van gemeentelijke investeringen in de Rotterdamse economie. Daarnaast noemt het beleid ambities voor verduurzaming van kantoren- en bedrijfsvastgoed.’

Nota Bedrijfsruimte
Doel van het beleid is om voldoende bedrijfsruimte in Rotterdam te waarborgen – en richting te geven aan bestaande en nieuwe bedrijfslocaties: De stad zet in op behoud van bedrijfsruimte, stadsgebonden bedrijvigheid en herontwikkeling van bedrijventerreinen. Een ander uitgangspunt is functiemenging waar het kan en functiescheiding waar moet.

Nota Kantoren
Doel van het beleid is om richting te geven aan de ontwikkeling van de Rotterdamse kantorenmarkt, door het versterken van de nieuwe economie door concentratie van kantoren op zes locaties met de beste bereikbaarheid en verblijfskwaliteit en ontwikkeling van specifieke clusters op vijf andere locaties. Verder streeft de gemeente naar een goede balans tussen vraag en aanbod door introductie van een Rotterdamse ladder en verduurzaming van de kantorenvoorraad en -omgeving (minimaal energie label C).

Metropoolregio Rotterdam Den Haag
De ambities voor kantoren en bedrijfsruimte zijn tot stand gekomen in afstemming met verschillende partijen, waaronder ondernemers(organisaties), vastgoedpartijen, grote bedrijven, brancheorganisaties, stakeholders en het Platform Ontwikkeling Rotterdam. Het nieuwe Rotterdamse beleid sluit aan op de door de Provincie goedgekeurde strategie Werklocaties van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De nota’s voor kantoren en bedrijfsruimte worden aangeboden aan de Raad. Samen met de nota detailhandel (vastgesteld in 2017) vormt het een totaalbeleid voor werklocaties. De beleidsnota’s schetsen het kader. De kantoren- en bedrijfskoersen per gebied en het uitvoeringsprogramma geeft uitvoering hieraan en zorgt voor de extra dingen die nodig zijn voor realisatie van de uitgezette koers. Deze uitwerking vindt nog plaats en inspraak is mogelijk via de gebiedscommissies.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws