Regio Groningen-Assen investeert fors in bereikbaarheid

Stuurgroep Regio neemt besluit over investeringsprogramma.

Regio Groningen-Assen heeft voor de periode tot 2020 een pakket aan maatregelen op het gebied van bereikbaarheid opgesteld, ten behoeve van de economische ontwikkeling van deze regio. Hierin zitten projecten met betrekking tot Hoogwaardig Openbaar Vervoer, OV-knooppunten en P+R-locaties. Voorbeelden zijn Knoop Groningen (aanpak hoofdstation Groningen), FlorijnAs Assen en bereikbaarheidsprogramma Leek/Roden.

Vanuit het regiofonds draagt Regio Groningen-Assen ruim € 60 miljoen bij aan deze projecten. De investeringen zijn nodig om de regionale bereikbaarheid een kwaliteitsimpuls te geven, maar ook om de stad Groningen goed bereikbaar te houden bij onder andere de ombouw van de zuidelijke ringweg. Het voorstel wordt toegelicht tijdens een 'Bijeenkomst Raden & Staten'. 

Herziene visie op bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen en van haar economische toplocaties in het bijzonder, is van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van de regio, haar (inter)nationale positie en de goede kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Daarom zet Regio Groningen-Assen sterk in op het verbeteren van de bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer. Om te bepalen hoe het staat met de bereikbaarheid nu en in de toekomst en waar de verbeterpunten liggen, is de zogeheten Netwerkanalyse opgesteld. Dit heeft een herziene visie op de bereikbaarheid van de regio opgeleverd. Daarnaast is het investeringsprogramma voor de periode tot aan 2020 geactualiseerd. Raads- en Statenleden en stakeholders hebben in het voorstadium, de gelegenheid gekregen om ideeën in te brengen. De ingediende ideeën zijn gebruikt bij de geactualiseerde netwerkanalyse. De indieners worden op de hoogte gebracht wat met hun ideeën is gedaan.

Openbaar vervoer

In de Netwerkanalyse is geconstateerd dat het openbaar vervoer (bus en trein) vooral groeit op de zogenoemde Hoogwaardig Openbaar Vervoertrajecten (HOV-assen). En dan met name op de verbindingen waarin door de regio is geïnvesteerd. Regio Groningen-Assen gaat door met deze investeringen. Hierdoor blijft de regio met de steden Groningen en Assen verbonden, blijven de economische toplocaties bereikbaar en verbetert de aansluiting op de belangrijke OV-knooppunten (zoals de P+R-locaties). Er is een streefbeeld opgesteld, waar via de uitvoering van de verschillende maatregelen stapsgewijs naar toe wordt gewerkt.

Extra investeringen gemeente en provincie Groningen

In regionaal verband zijn er afspraken gemaakt met de gemeente en de provincie Groningen over extra investeringen. Deze hebben een omvang van € 95 miljoen. Dit geld is beschikbaar vanwege het niet doorgaan van de RegioTram. De gemeente en provincie investeren vooral in de verbetering van bus en trein. Deze investeringen zijn een belangrijke eerste stap richting een kwalitatief Hoogwaardig Openbaar Vervoerssysteem (HOV-assen). Daarnaast is er geld beschikbaar voor verbetering van weg- en fietsinfrastructuur in de stad Groningen. 

Regionale bereikbaarheid geborgd

Door alle investeringen, zowel uit het regiofonds, uit de afspraken met gemeente en provincie maar ook bijvoorbeeld uit de ombouw van de zuidelijke ringweg, wordt de regionale bereikbaarheid geborgd, en kan de regio Groningen-Assen zich economisch  blijven ontwikkelen. De stuurgroep Regio Groningen-Assen vindt het belangrijk dat ondanks de economische slechtere tijden, toch door de regionale samenwerking, grote investeringen kunnen plaatsvinden. Het voorstel is onderdeel van de actualisatie van de samenwerking Regio Groningen-Assen. De individuele raden & Staten zullen hierover in het najaar een besluit nemen.

Samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen twaalf gemeenten en twee provincies. Deelnemers zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn. Op het gebied van mobiliteit is Regio Groningen-Assen verantwoordelijk voor de regie over de bereikbaarheid van de regio als geheel en voor de afstemming tussen projecten. Hierbij werkt Regio Groningen-Assen samen met o.a: OV-Bureau Groningen/Drenthe, Groningen Bereikbaar en FlorijnAs Assen/Minder Hinder Assen.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws