Provincie Utrecht wil op 20 locaties hard ingrijpen in kantoorplannen

16 Oktober 2014 – De provincie Utrecht pakt door bij het schrappen van kantoorlocaties. In beleidstukken van Gedeputeerde Staten worden 20 kantoorlocaties benoemd waar veel te grote verschillen zijn tussen de toekomstige vraag naar en het geplande aanbod van kantoormetrages. Voor bijna alle locaties geeft de provincie gemeenten het advies plannen geheel dan wel voor een groot deel te schrappen.

Na vaststelling door Provinciale Staten begin volgend jaar van de structuurvisie zal de reductie van nieuwbouwmogelijkheden in de zomer van 2016 een feit zijn. In de door Gedeputeerde Staten vastgestelde ‘thematische structuurvisie kantoren’ blijkt dat de door gemeenten geplande nieuwbouw op diverse locaties  twee tot vijf maal zo groot is als de voorziene vraag. Met name in de regio’s Utrecht en Amersfoort lopen vraag en plancapaciteit volledig uit de pas. Zo is de nieuwbouwbehoefte in het stationsgebied Amersfoort tot 2030 circa 75.000 m2 terwijl de gemeente bijna 138.000 m2 aan nieuwbouwplannen op de rol heeft. Op de locatie Podium is dat resp. 50.000 m2 vraag tegenover 129.000 m2 plancapaciteit. Bij Leidse Rijn is de nieuwbouwbehoefte langs de A2 geraamd op 250.000 m2. Daar staat een plancapaciteit  tegenover van 257.000 m2 tot 597.000 m2 op de locaties Leidse rijn Centrum, Papendorp en Ouderijn en Rijnzathe/Molensteyn. In de binnenstad van Nieuwegein is de vraag tot 2030 geraamd op 70.000 m2 met een geraamde plancapaciteit van 179.000 m2. Voor Houten is een vraagbehoefte vastgesteld van 30.000 m2 en zijn er plannen voor 92.000 m2. Ook voor Woerden en Veenendaal geldt dat de plancapaciteit de vraag meerder malen overstijgt.

Duidelijk is dat de provincie de betrokken gemeenten zal opdragen fors in de plannen te schrappen en dat desnoods ook zal afdwingen. In de thematische structuurvisie wordt gemeld dat ‘de provincie gebruik zal maken van haar op de Wro gebaseerde bevoegdheden om tot de gewenste herbestemming en transformatie te komen’. De provincie wil de herziening van de plannen aanpakken door aan de ene kant met inpassingsplannen de ruimte die er nog is voor het bouwen van nieuwe kantoren in te perken. Aan de andere kant zet de provincie in op het herstructureren van bestaande kantoorpanden. Nadat Provinciale Staten eerder dit jaar unaniem akkoord ging met de inzet van inpassingsplannen om de kantorenleegstand tegen te gaan, maakt deze structuurvisie het nu ook juridisch mogelijk. Na vaststelling door provinciale Staten begin volgend jaar zal de reductie van nieuwbouwmogelijkheden in de zomer van 2016 een feit zijn.

In de structuurvisie zal de provincie inpassingsplannen maken voor de benoemde 20 locaties, waarmee de bestemming van de gebieden zal veranderen. Alleen op een beperkt aantal locaties die op langere termijn goed aansluiten bij de marktvraag mogen er dan nog wel nieuwe kantoren bijkomen. Bestaande kantoorpanden profiteren hiervan, omdat zij niet langer concurreren met een overvloed aan (goedkope) nieuwbouwmogelijkheden.

Met minder concurrerende nieuwbouwmogelijkheden en goedkope leegstaande kantoren ontstaan er voor snelle en slimme investeerders tal van kansen. “Als investeerders die kansen zien, dan zullen wij alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat regelgeving ze niet in de weg zal zitten.”, aldus gedeputeerde Van Lunteren, vurig pleitbezorger van de harde aanpak van de kantorenleegstand. Om dit mogelijk te maken wordt ook daar in deze structuurvisie een juridische basis voor gecreëerd. Van Lunteren: “De eerste stap is nu gezet, de kraan zit erop en nu kunnen we hem dichtdraaien.”

De provincie zal waar mogelijk ook transformatie (hergebruik) of sloop-nieuwbouw van leegstaande kantoren faciliteren. Samen met eigenaars, beleggers en gemeenten uit de regio worden er oplossingen bedacht om de leegstand van de bestaande kantoren tegen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat bestaande kantoren een nieuwe functie krijgen, zoals studenten- en starterswoningen.

De structuurvisie is ter bespreking doorgestuurd naar Provinciale Staten. Na goedkeuring van PS zal de structuurvisie in februari ter inzage worden gelegd, zodat belanghebbenden erop kunnen reageren.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws