Provincie Utrecht wil helft kantoorplannen schrappen

De provincie Utrecht wil regierol op zich nemen bij bestrijden van leegstand.

10 januari 2014 – De provincie Utrecht wil dat de helft van het aantal geplande vierkante meters in de plannen van de diverse gemeenten, en met name in de stad Utrecht, wordt geschrapt. Daarnaast heeft zij voorstellen ontwikkeld om herbestemming en transformatie van leegstaande kantoorpanden te versnellen.

Provinciehuis Utrecht

Dit blijkt uit het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten dat maandag 13 januari besproken wordt in de statencommissie. Het provinciaal bestuur stelt voor kantoorlocaties ruimer te bestemmen en plannen te schrappen door gebruik te maken van inpassingsplannen. Als basis hiervoor neemt de provincie het rapport van het bureau Stec dat samen met de Utrechtse gemeenten inzichtelijk maakt waar nog kansrijke en waar de kansarme locaties zijn. De provincie nodigt gemeenten uit om dit beeld het komende jaar samen uit te werken in een provinciale structuurvisie kantoren. Deze structuurvisie zal het uitgangspunt vormen bij de uit te werken inpassingsplannen.

Naast een overschot aan kantoormeters is er in Utrecht in de toekomst wel een druk op de woningmarkt. Daarom zal de provincie samen met de gemeenten met het schrappen van kantoorbestemmingen tegelijkertijd kijken naar de mogelijkheden om deze vrijgekomen plekken in te zetten voor woningbouw op termijn. Dit neemt niet weg dat gemeenten zullen moeten gaan afboeken op de geplande opbrengsten aan kantoorontwikkeling. De wet schrijft voor dat dit in 10 jaar tijd moet gebeuren. Tegelijkertijd start de provincie Utrecht met deze aanpak een lobby bij het Rijk om deze termijn op te rekken naar 20 jaar. Daarmee wordt de financiële pijn voor gemeenten een stuk makkelijker te dragen.

De provincie is tot deze aanpak gekomen omdat het aandeel van de provincie in de totale leegstand van kantoren in  het land momenteel 14%, oftwel circa 1 mln vierkante meters, bedraagt. Ook wanneer de economie weer aantrekt, zal de leegstand de komende jaren verder toenemen als er geen nieuw beleid wordt ontwikkeld.

Een belangrijke oorzaak van de leegstand ius volgens de provincie het overschot aan mogelijkheden in gemeentelijke bestemmingsplannen om kantoren te ontwikkelen. Zo kent de provincie Utrecht in alle gemeentelijke bestemmingsplannen naast de leegstand van ca. 1 miljoen m2 die er al is,ook nog de mogelijkheid voor ca. 1 miljoen m2 nieuw te ontwikkelen kantoorruimten. Dit leidt ertoe dat bedrijven hier vaak de voorkeur aan geven, boven investeren in een bestaande locatie.

Daarnaast memoreert de provincie in het voorstel dat de roep aan provincies om een regierol op te pakken steeds luider wordt. Provincie Utrecht wil deze regierol invullen door met zogenaamde inpassingsplannen wijzigingen door te voeren in gemeentelijke bestemmingsplannen. Als onafhankelijk middenbestuurder kunnen provincies een bovengemeentelijke afweging maken omdat ze zelf niet direct een financieel belang hebben. De provincie Utrecht wil als eerste provincie van Nederland daadwerkelijk invulling geven aan haar regierol op het onderwerp van leegstand en transformatie.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws