Maastricht: Mogelijkheden op bedrijventerreinen verruimd

De gemeente Maastricht wil de mogelijkheden op bestaande terreinen verruimen.

De gemeente Maastricht wil de komende jaren meer functies zoals productiegebonden detailhandel en ontmoetingsplekken zoals kleinschalige horeca toevoegen aan de bedrijventerreinen van de stad. Op enkele kleinschalige terreinen wordt het mogelijk publieksaantrekkende functies zoals sportieve recreatie en kunstwerkplaatsen te vestigen. Daar staat tegenover dat de uitgifte van kavels beperkt wordt en dat het geplande bedrijventerrein Panneslager van de plannelijst is verwijderd.

Dat staat in de visie van het college van Burgemeester en Wethouders over bedrijventerreinen Ruimte voor ondernemen. Met deze visie zet de gemeente in op het behoud van bestaand ondernemerschap op de bedrijventerreinen. Daarnaast wil de gemeente nieuw ondernemerschap mogelijk maken met als doel werkgelegenheid te creëren voor inwoners van de stad en de regio.

“De markt verandert. De vraag naar klassieke bedrijfskavels neemt af. Er is meer behoefte aan functiemenging, samenwerking en ontmoeting. In deze visie hebben we geprobeerd tegemoet te komen aan die wensen zonder in te boeten op kwaliteit. We hebben voor alle bedrijventerreinen gezocht naar vernieuwing,” aldus John Aarts, wethouder economie van de gemeente Maastricht.

Bedrijventerreinen

De zeventien bedrijventerreinen zijn van grote waarde voor de stad: sociaal en economisch, maar ook ruimtelijk. De terreinen zijn, met een totale oppervlakte van 600 ha., ruimtelijk beeldbepalend voor de stad. De ruim zeshonderd vestigingen op de terreinen zorgen samen voor ongeveer 11.000 banen.

Bedrijvenparken en stedelijke werklocaties

Samen met ondernemers blijft de gemeente investeren in een kwalitatief en divers aanbod van bedrijventerreinen, aldus de notitie. De gemeente wil daarom de bedrijventerreinen de komende jaren omvormen naar ‘bedrijvenparken’ en ‘stedelijke werklocaties’. Bedrijvenparken zijn met name bestemd voor productie en logistieke bedrijvigheid; Op stedelijke werklocaties ligt de nadruk op een bredere functiemenging en flexibiliteit.

Compleet aanbod

Maastricht wil samen met de regio een compleet aanbod voor de markt aanbieden. De gemeente blijft daarom terughoudend met het ontwikkelen van nieuwe bedrijfskavels. Het eerder geplande bedrijventerrein Panneslager wordt niet meer ontwikkeld. Uitgifte van bedrijfskavels vindt gefaseerd plaats en alvorens kavels worden uitgegeven, bekijkt de gemeente samen met de ondernemer of vestiging in een bestaand pand mogelijk is.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws