Maastricht: gemeente koopt gebouwen MECC

18 Maart 2015 – De gemeente Maastricht wordt volledig eigenaar van het vastgoed van MECC Maastricht. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de congreshallen (Noord-, Zuid- en Westhal), het Eurocenter (kantoren), de passages en hoofdentree aan te kopen van huidig eigenaar en verhuurder Annexum.

Met de aankoop kan de gemeente een kostenbesparing realiseren van ongeveer € 1,4 mln per jaar. Het college wil de besparing inzetten om MECC Maastricht verder te ontwikkelen als toonaangevend expositie- en congrescentrum en centrale ontmoetingsplek voor gebruikers en bezoekers van de Brightlands Health Campus. Daarmee wordt een forse impuls gedaan in de economie van de stad en regio. De gemeente is al eigenaar van het congrescentrum, de expofoyer en de parkeerplaatsen.

De huidige huurcontracten tussen gemeente en Annexum voor de hallen (Noord-, Zuid-, Westhal, samen 44.000 m²) lopen af tussen 2016 en 2017. De gemeente is daarom in gesprek gegaan met Annexum. Het college wilde daarbij een substantiële korting op de huurlasten bereiken. Enerzijds, vanwege de algehele waardedaling van het vastgoed en anderzijds, omdat investeringen nodig zijn om het MECC toekomstbestendig te maken. De gesprekken over huurverlaging leverden niet het gewenste resultaat op. Daarom is gekeken of de lasten voor de gemeente op een andere manier konden worden verlaagd.

De daaropvolgende gesprekken tussen gemeente en Annexum hebben geleid tot overeenstemming, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Deze zal naar verwachting op 30 maart een besluit nemen. Het college stelt de gemeenteraad voor over te gaan tot overname van de volgende vastgoedonderdelen: Noord-, Zuid- en Westhal, hoofdentree, Forumpassage (incl. winkelruimten), Europassage, Eurocentre (kantoren MECC), catering en een deel van parkeerterrein P3. De aankoopprijs bedraagt € 25 mln. Omdat de gemeente tegen een historisch laag rentetarief kan lenen, betekent de aankoop een aanzienlijke kostenbesparing. De jaarlijkse kosten (exploitatielasten in plaats van de huidige huurlasten) dalen met 40%.

In 2013 heeft de gemeente de exploitatie van MECC Maastricht overgenomen van Amsterdam RAI. De gemeente is daarmee volledig risicodrager geworden. Na de overname behaalde het MECC positieve resultaten over 2013 en 2014. Nu de exploitatie op orde is gebracht, is overname van het vastgoed een logische vervolgstap. De gemeente krijgt daarmee de mogelijkheid om eigenstandig keuzes te maken, gericht op een robuuste exploitatie en het verder positioneren van MECC Maastricht als toonaangevende expositie-  en congresaccommodatie.

Met de aankoop ontstaat ruimte om de komende jaren € 15 mln te investeren in het MECC. Er wordt onder meer geïnvesteerd in het toekomstbestendig maken en vernieuwen van het vastgoed. Ook worden aanpassingen gedaan ten behoeve van de Tefaf (onder meer de verbetering van de entree en de verbinding tussen expofoyer en beursvloer). Daarnaast ontstaat ruimte voor een huurkorting (€ 0,2 mln) aan MECC BV. Deze kan worden ingezet voor het versterken van marktactiviteiten. Rob van de Wiel, directeur MECC Maastricht: “Met de aankoop van het vastgoed en in de investeringen kunnen we nieuwe significante economische impuls realiseren voor het MECC, voor Maastricht en voor de regio.”

Het MECC zal in de toekomst meer en meer gaan fungeren als centrum van de campusomgeving. De ambities van de Kennisas Limburg krijgen (ook) op de Brightlands Health Campus steeds meer vorm.  In het gebied wordt fors geïnvesteerd door de Provincie Limburg, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, Universiteit Maastricht en gemeente, zodat Randwyck een levendige ontmoetingsplek wordt. De ontwikkeling van het MECC is van groot belang voor het slagen van deze transformatie. De gemeente wil de besparing dan ook deels aanwenden (€ 6 mln) om het MECC door te ontwikkelen tot centrale ontmoetings- en vergaderplek voor kenniswerkers, bezoekers van (medische) congressen, studenten en ondernemers.

MECC Maastricht levert 60 directe en 600 indirecte arbeidsplaatsen op. De toegevoegde waarde voor de stad en regio wordt geschat op € 60 tot 70 mln. Het MECC is daarnaast mede bepalend voor het imago en naamsbekendheid van Maastricht als internationale kennisstad.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws