Hengelo: provincie Overijssel zet bijl in voorraad bedrijventerreinen

30 Maart 2017 – De provincie Overijssel gaat grootscheeps hakken in het beschikbare areaal aan bedrijventerreinen. In 2020 moet bijna eenderde van de beschikbare planvoorraad uit de markt zijn gehaald. Dit hebben provincie en de Twentse steden meegedeeld. Alleen de gemeente Almelo onderschrijft de afspraken niet. 

Het doel is om vraag een aanbod van bedrijventerreinen in evenwicht te brengen. Onderzoek wijst uit dat er de komende tien jaar een vraag naar bedrijventerreinen in Twente is van circa 334 hectare. Deze regionale vraag is doorvertaald naar cijfers per gemeente. De 14 gemeenten in Twente hebben een aanbod aan bedrijventerreinen ter grootte van 437 hectare. Het aanbod aan bedrijventerreinen is daarmee circa 103 hectare groter dan de vraag naar bedrijventerreinen voor de komende tien jaar.

Het doel is om de vraag en het aanbod van bedrijventerreinen op uiterlijk 1 juli 2020 in balans te hebben. Daarom hebben de gemeenten die een groter aanbod aan terreinen hebben dan de vraag afgesproken voor het eind van 2017 met een plan van aanpak te komen. Dit geldt voor de gemeenten Enschede, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Twenterand, Wierden, Borne en Hengelo. Onderdeel van de afspraken is dat een aantal gemeenten bedrijventerreinen binnen één jaar uit de markt nemen. Het aanbod van terreinen neemt hierdoor af met 22,5 hectare. De colleges van de gemeenten gaan de afspraken indien nodig voorleggen aan hun gemeenteraden, die daarover uiteindelijk richting de zomer beslissen. De financiële gevolgen per gemeente zijn zeer verschillend en zullen door de Colleges richting hun eigen raad worden geduid.

Om tijdig in te kunnen spelen op vragen uit de markt hebben de provincie Overijssel en de gemeenten afgesproken om minimaal twee keer per jaar nieuwe ruimtelijke plannen, met een actuele marktvraag, gezamenlijk te bespreken. Na twee jaar (peildatum 1 juli 2019) volgt een nieuwe analyse van de cijfers van vraag (inclusief prognose) en aanbod in Twente en per gemeente. Op basis daarvan kunnen de afspraken worden geactualiseerd.

Het is overigens niet de bedoeling dat de provincie de ontwikkelingen van nieuwe locaties bij voorbaat van de hand wijst. ‘Goede nieuwe plannen kunnen tot ontwikkeling komen en daarmee bijdragen aan de economische ontwikkeling’, aldus provincie en gemeenten.

Almelo heeft de afspraken niet onderschreven. Almelo is van oordeel dat het perspectief van de stad en het ontwikkelperspectief rondom bedrijventerreinen eerst met elkaar verbonden moeten worden. Daarnaast hebben de afspraken grote financiële consequenties. Over beide punten wil de gemeente verder in gesprek met de provincie. Het niet onderschrijven van de afspraken door Almelo heeft geen inhoudelijke gevolgen voor de uitvoering ervan omdat deze worden geborgd in de provinciale Omgevingsverordening. De Omgevingsverordening wordt ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws