Groningen: koerswijziging voor Westpoort

Met de nieuwe visie worden de kansen voor het bedrijventerrein vergroot.

24 maart 2014 – B&W Groningen hebben een nieuwe visie op de werklocaties vastgesteld met als titel de Rode Loper. Voor bedrijventerrein Westpoort is tegelijkertijd een concrete uitwerking opgesteld waarmee een forse koerswijziging wordt voorgesteld.

De gemeente Groningen wil haar beleid nadrukkelijker afstemmen op de vraag van ondernemers: meer flexibiliteit en differentiatie bieden op de werklocaties en inzetten op een betere marketing en dienstverlening. De koerswijziging voor Westpoort vergroot de ontwikkelkansen voor Westpoort en toont hoe de nieuwe werkwijze voor de diverse werklocaties er in de praktijk uit kan zien.

Afgelopen maanden is de Rode Loper als discussienota zowel in de raad als ook met ondernemers en andere externe partijen besproken. Die gesprekken lieten een breed draagvlak voor de voorgestelde aanpak zien.

 

Hetzelfde geldt ook voor de nieuwe aanpak voor Westpoort waarvoor een beleidsnotitie is opgesteld die gaat dienen als aanvulling op het bestemmingsplan. Zowel met ondernemers op Westpoort als met de buurt zijn de plannen besproken en is positief gereageerd. 

De visie werklocaties en de beleidsnotitie Westpoort worden nu vrijgegeven voor inspraak. Rond de zomer kan op basis van de inspraakreacties een breed gedragen visie ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Na vaststelling door de raad ontstaat de mogelijkheid om snel mee te kunnen werken aan initiatieven die op zich wenselijk zijn maar moeilijk binnen het huidige bestemmingsplan passen. 
Onderdeel van de Rode Loper is ook een nadrukkelijker inzet op het gebied van marketing, acquisitie en dienstverlening voor, tijdens en na de eventuele vestiging van een bedrijf.

Voor Westpoort en concreet het gebied ten zuiden van het Hoendiep betekent dit een forse koerswijziging. Zowel voor wat betreft een ruimer kader in bouw- en gebruiksmogelijkheden als ook in het denken over functies en beeldkwaliteit. 
Zo ontstaat straks meer ruimte voor bedrijven die zich willen vestigen (o.a. onzelfstandige en perifere detailhandel, internethandel (zonder showroom) en indoor-leisure). In dat kader wordt de huidige vrijstelling voor zwaardere industrie (milieucategorie 5) geschrapt. 
Verder worden de voorwaarden ten aanzien van kavelomvang, bebouwingshoogtes en percentages los gelaten. In plaats van de traditionele welstandstoets komt er een supervisor die de ondernemer adviseert en waarmee de beeldkwaliteit wordt besproken. Ondernemers met bouwplannen op Westpoort moeten zich laten bijstaan door een erkend architect.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws