Ede: gelijkblijvende vraag naar gronden voor woningen en bedrijven

4 December 2014 – De verkoop van woningen loopt in Ede nog steeds goed. Maar de economische situatie maakt het nog steeds nodig dat de markt kritisch wordt gevolgd. De behoefte aan gronden voor woningen en bedrijven blijft naar verwachting gelijk, maar de termijn waarop de woningen en de kavels voor bedrijven afgezet zijn moet waarschijnlijk worden verlengd.

Deze verwachtingen zijn te lezen in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2015, waarvan het college van B&W op 3 december de uitgangspunten heeft vastgesteld. In het bestuursconvenant 2014-2018 was door het College aangegeven dat er onafhankelijk onderzoek moest komen naar de grondprijzen. Dit onderzoek is nu gereed. Ook is er onafhankelijk onderzoek gedaan naar de verwachte afzet van woningen en bedrijfsterreinen. De conclusie luidt dat de totale behoefte aan gronden voor woningen en bedrijven naar verwachting gelijk blijft. Om de woningmarkt en bedrijven goed te bedienen is het van belang dat de gemeente Ede zich vraaggericht en ondernemend opstelt. De koers hiervoor wordt uitgezet in de koersnota Grondbeleid, die samen met de grondprijzennota ook is vastgesteld.

De gemeente wil voorzien in de toekomstige woningbehoefte en de behoeften van bedrijven die zich in de gemeente willen vestigen. Hiervoor heeft de gemeente diverse gronden in bezit, bijvoorbeeld in Kernhem, op de Veluwse Poort en op het Bedrijventerrein A12. Voor deze locaties maakt de gemeente ruimtelijke plannen en grondexploitaties. Die grondexploitaties zetten de te maken kosten af tegen de in de toekomst te verwachten grondopbrengsten. Het financiële resultaat van de plannen wordt sterk beïnvloed door de verwachtingen van het afzettempo van de grond en de grondprijzen. De uitgangspunten van het MPG worden, samen met de koersnota Grondbeleid en de grondprijzennota 2015, met de raad besproken in de PDE van 15 januari 2015. Het MPG 2015 wordt bij de behandeling van de jaarrekening in mei vastgesteld.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws