Amsterdam wil topinstituten op Marineterrein

20 Juli 2017 – Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft ingestemd met het Principebesluit Marineterrein. Het Marineterrein wordt ontwikkeld tot een internationale werk- en kennisomgeving. Topinstellingen op het gebied van onderwijs, wetenschap en het bedrijfsleven bedenken, testen en passen innovaties toe. Ontmoetingen van mensen en uitwisseling van kennis staan hierbij centraal. Op het Marineterrein komen ook culturele en maatschappelijke voorzieningen, in- en outdoor sportfaciliteiten en woningen.

Indicatief 228.000 m²
Hoewel er vooraf geen hard programma wordt vastgelegd voor het Marineterrein, is er bij de financiële verkenning door het Rijk wel gerekend met een indicatieve programma. Uit deze verkenning blijkt een positief projectresultaat. Hierbij is uitgegaan van een floor space index (fsi) van 1,8, waarbij met een netto plangebied van 12,7 ha een volume mogelijk is van 228.000 m² bvo. Het daadwerkelijk te realiseren programma hangt af van de verdere uitwerking van het gebiedsconcept.

Voor deze financiële verkenning is een scenario gehanteerd met 50% werkprogramma, 10% maatschappelijk programma, 20% onderwijs en 20% wonen. Van het woonprogramma is een deel sociaal en van het werkprogramma komt een derde deel beschikbaar voor start-ups, zo is te lezen in de Principenota Marineterrein.

13 hectare
Eric van der Burg, wethouder Ruimtelijke Ordening: “Met het vertrek van bijna alle onderdelen van Defensie medio 2018 komt op het Marineterrein 13 hectare vrij. Het is een unieke locatie met veel water en groen. Het Rijk als huidige eigenaar, Gemeente Amsterdam en Stadsdeel Centrum hebben gezamenlijk gezocht naar een profiel dat de grootst mogelijke toegevoegde waarde heeft voor de omwonenden, stad, de regio en Nederland. We gaan het Marineterrein teruggeven aan de Amsterdammer.”

Geen blauwdruk
De Principenota en de hierop volgende Projectnota geven de ontwikkelingsrichting aan, maar zijn geen blauwdruk. Dit maakt het mogelijk om flexibel in te kunnen spelen op nieuwe inzichten en snel veranderende voorwaarden voor innovatieve omgevingen en vast te houden aan kwaliteit en profiel. De Principenota gaat er vanuit dat de helft van het terrein onbebouwd is en de andere helft bebouwd. De openbare kades aan het Oosterdok, een intiem plein aan de binnenhaven, kleinere openbare ruimtes elders op het terrein en de groene Voorwerf zijn voor iedereen toegankelijk. Gekozen wordt voor fietsers en voetgangers op het terrein en geen auto’s. Een extra fiets- en voetgangersbrug naar Nemo zal de sfeer en de verbinding met de binnenstad versterken.

Innovaties bedenken en uitvoeren
Het profiel voor Marineterrein Amsterdam bestaat uit een combinatie van functies die de binnenstad nu nog niet heeft. Marineterrein Amsterdam wordt de plek waar topinstellingen en internationaal georiënteerde bedrijven van verschillende grootte niet alleen innovaties bedenken, maar ook maken, testen en toepassen. De keuze voor innovatie komt voort uit de toenemende betekenis van kennis en creativiteit voor de nationale economie en de werkgelegenheid en ook de vaststelling dat innovatie goed gedijt in een stad.

De komende maanden wordt nader onderzoek gedaan naar welk type bedrijven en instellingen het best passen op het Marineterrein. Ontmoetingen van mensen, uitwisseling van kennis en het produceren en toepassen van wat er bedacht wordt staat voorop. Ook voor omwonenden en andere Amsterdammers wordt het een aantrekkelijke plek in de stad. Culturele en sociaalmaatschappelijke voorzieningen, woningbouw en diverse faciliteiten om in- en outdoor te kunnen sporten en bewegen dragen bij aan ontmoeting en interactie.

Informatiebijeenkomsten
Het Principebesluit is de start van een maatschappelijke informatie- en reactieronde. Meer informatie is te vinden op de site van de gemeente. Informatiebijeenkomsten zijn gepland van eind augustus tot eind september 2017. De uitkomsten worden verwerkt in zowel de Nota van Uitgangspunten (de gezamenlijke afspraken tussen Rijk en gemeente) als de vervolgnota in het kader van de ruimtelijke plan- en besluitvorming van de gemeente Amsterdam (de Projectnota).

De Nota van Uitgangspunten wordt rond oktober 2017 verwacht. De gemeenteraad neemt, naar verwachting, in februari 2018 een besluit over de Projectnota. Daarna starten gesprekken met belangstellenden voor de huur van gebouwen die per 1 september 2018 vrijkomen na vertrek van Defensie.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws