De Scheg

Locatie voor ca. 800 woningen

De Scheg in de Noorder Legmeerpolder is de voorlopig laatste uitbreidingslocatie van Amstelveen. Het gebied is bruto ongeveer 45 hectare groot en ligt ten zuiden van Westwijk tussen de Legmeerdijk en Bovenkerkerweg. De naam Scheg (werktitel) is afkomstig van de vorm van het gebied, waarbij de zuidelijke grens wordt gevormd door een uitvliegroute van Schiphol (20 Ke-lijn) die als schuine lijn door de polder loopt.

Het is de bedoeling dat het gebied door marktpartijen wordt ontwikkeld, de gemeente voert namelijk geen actief grondbeleid (afgezien van een enkele jaren geleden aangekocht perceel van 1,5 hectare). In het gebied zijn ongeveer 12 grondeigenaren aanwezig, waarvan een consortium van Bouwfonds Property Development, Syntrus Achmea en Roosdom Tijhuis zo’n 20 hectare in handen heeft. Voor de rest heeft Grondontwikkeling Nederland een steeds groter aantal percelen in de verkoop voor particuliere beleggers en wensen enkele andere partijen hun percelen te verkopen aan ontwikkelaars. Ook zijn er nog enkele actieve agrarische bedrijven in het gebied (tuinbouw en akkerbouw), maar zij zijn bereid hun bedrijfsvoering te beëindigen.

Woningen voor de doorstromer

In het gebied is naar schatting ruimte voor 800 woningen. Uitgangspunt hierbij is dat er geen sociale woningbouw wordt gerealiseerd, maar dat er wordt gebouwd voor de doorstromer op de Amstelveense woningmarkt. Dit vertaalt zich allereerst in eengezinswoningen in het middeldure en dure segment (koop en huur), aangevuld met goedkopere koopwoningen in het lagere segment. In de Scheg is ook ruimte voor vrije sectorhuurwoningen, dit percentage wordt gesteld op maximaal 23% van de totale woningvoorraad, omdat er variatie moet zijn in het woningaanbod in de Scheg. Voor het realiseren van dit aantal vrije sectorhuurwoningen is reeds een ontwikkelaar beschikbaar.

Voorts dient er volop ruimte te zijn voor eigenheid en variatie; de gemeente zet in op 30% woningen in particulier opdrachtgeverschap. Daarnaast dienen de woningen bij voorkeur al vóór 2020 met een EPC van 0 te worden gerealiseerd.

De ruimtelijke en financiële haalbaarheid is uitgewerkt in een Ontwikkelvisie (te downloaden op de website van de Scheg) die naar verwachting in september 2015 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. In de Ontwikkelvisie is het Ruimtelijk Kader, met daarin de stedenbouwkundige visie op De Scheg, als integrale bijlage opgenomen. Na het raadsbesluit in september is het de bedoeling voor de Scheg één globaal bestemmingsplan met uitwerkingsverplichting op te stellen. De gemeente stelt gelijktijdig een exploitatieplan op om de totaalontwikkeling van de Scheg veilig te stellen. Parallel wenst de gemeente met zoveel mogelijk eigenaren een overeenkomst tot kostenverhaal te sluiten. Verwachting is dat het bestemmingsplan eind 2016 kan worden vastgesteld en in 2017 de eerste fase van het gebied bouwrijp gemaakt kan worden.

 Essentiekaart De Scheg

Gegevens De Scheg:

Adres: Amstelveen, ten zuiden van Westwijk tussen Legmeerdijk en Bovenkerkerweg

Oppervlak: ±45 hectare bruto

Programma: ± 800 woningen met basisschool en kinderdagverblijf. Geen overige voorzieningen. Verdeling woningen: ongeveer 77% koopwoningen en 23% vrije sector huurwoningen (bij dit onderdeel is reeds een belegger betrokken). Er zijn geen sociale huurwoningen voorzien.

Segment huurwoningen: vrije sector: midden (tot € 1000,-)

Segment koopwoningen:

  • Categorie zonder NHG – laag: ± 32%
  • Categorie zonder NHG – midden: ± 20 %
  • Categorie zonder NHG – top: ± 35%

Bouwhoogte:

  • Maximaal: 12 mtr
  • Gemiddeld: 10 mtr

Parkeernorm en -oplossing: Op eigen terrein en op straat (conform gemeentelijke parkeernormen)

Betrokken opdrachtgevers: Ongeveer 12 grondeigenaren. Groot aandeel Bouwfonds Property Development, Roosdom Tijhuis en Syntrus Achmea. Ook Rochdale en Grondontwikkeling Nederland hebben delen in bezit, alsook de gemeente voor een klein deel. Voor de rest is grondeigendom diffuus, inclusief een aantal agrarische bedrijven.

Betrokken opdrachtnemers/ontwikkelaars: Bouwfonds Property Development, Roosdom Tijhuis en Syntrus Achmea hebben als enige aangegeven zelf hun grond te willen ontwikkelen

Status juridisch/planologisch: Haalbaarheidsfase (toewerkend naar raadsbesluit, waarna toegewerkt kan worden naar bestemmingsplan)

Status bestemmingsplan: Nog geen bestemmingsplan in voorbereiding

Zie ook: website De Scheg

‹ Terug

Contactgegevens

Projectmanager:

T: 020 – 5404911

M: bouwprojecten@amstelveen.nl

Ook in het nieuws