AMC-Campus

Locatie voor permanente studentenhuisvesting

De gemeente Amsterdam zoekt een (combinatie van ) marktpartij(en) die aan de Meibergdreef, naast het AMC, de bouwenvelop voor permanente studentenhuisvesting kan ontwikkelen, realiseren, financieren en exploiteren. Hiervoor is een meervoudige niet-openbare selectieprocedure opgezet. De selectie kent twee fasen: een openbare voorselectie en een niet-openbare definitieve selectie.

In Amstel III wil de gemeente Amsterdam nu de vrije kavel 188 aan de Meibergdreef bij station Amster­dam Holendrecht en het AMC aan de markt aan­bieden voor de ontwikkeling van een nieuwbouw­complex voor studentenhuisvesting. Dit beoogde studentencomplex op kavel 188 wordt in de rest van dit rapport kortweg de AMC Campus genoemd.

Deze ontwikkeling past binnen de ambitie van de gemeente Amsterdam om het monofunctionele kantorengebied in het oostelijk deel van werkgebied Amstel III te transformeren naar een gemengd ste­delijk werk-woongebied gebied. Dit is vastgelegd in de Structuurvisie Amsterdam 2040 (vastgesteld in februari 2011 door de Amsterdamse gemeente­raad) en het Strategiebesluit Amstel III (vastgesteld door het College van B&W van Amsterdam op 1 november 2011). De gemeente stimuleert en facili­teert initiatieven en projecten die bijdragen aan de introductie van nieuwe functies in Amstel III, zoals wo­nen, horeca, fitness en kinderdagverblijven. Studen­tenhuisvesting kan een belangrijke aanjager zijn bij de geambieerde transformatie naar een gemengd werk-woongebied.

Eén van de doelen van studentenhuisvesting bij het AMC is om de woonfunctie in Amstel III te in­troduceren. Een belangrijke eis is daarom dat in de vormgeving van het complex de woonfunctie goed zichtbaar en beleefbaar is. De vormgeving dient na­drukkelijk te contrasteren met de meer anonieme kantoorpanden die momenteel het uiterlijk van de omgeving bepalen. Een van de manieren om dat te doen is het realiseren van een ontsluiting dwars door het te ontwikkelen blok naar het ten noorden van de kavel gelegen Holendrecht Center waardoor de transformatie mogelijkheden van dit gebouw toenemen.

Blue Grey voormalig Nispa

Ten westen van het uit te geven kavel 188 wordt momenteel het voormalige tijdelijke kantoorgebouw NISPA verbouwt tot 348 studenten studio’s. De studio’s mogen 15 jaar geëxploiteerd worden (tijdelijk erfpachtcontract).

Kantoren

Ten noorden van het uit te geven kavel 188 ligt het Holendrecht Centre. Dit is een kantoorgebouw van 30.000 m2 met een parkeergarage van ca. 600 par­keerplaatsen. Het gebouw staat sinds enkele jaren leeg. De parkeergarage wordt gedeeltelijk verhuurd aan omliggende bedrijven. Aan de Paasheuvelweg, ten noorden van het Blue Grey voormalige NISPA gebouw, staat een vrij nieuw kantoorpand, dat recent is verlaten door RBS. 

Wijkwinkelcentrum Holendrecht

Het kavel ligt circa 400 meter van het wijkwinkelcen­trum Holendrecht. In wijkwinkelcentrum Holendrecht zijn thans onder meer een supermarkt, drogist, bak­ker, fietsenzaak, een toko en een kapper aanwezig. De eigenaar is op dit moment bezig het winkelcentrum flink op te knappen

AMC

Het AMC ligt aan de zuidzijde van de Meibergdreef en heeft als relevante voorzieningen een Albert Heijn ‘to-go’, een restaurant, een minimale sportvoorzie­ning voor studenten en een ruimte voor de medische studentenvereniging. Er studeren zo’n 6.500 studen­ten aan het AMC.

ArenAPoort, IKEA & binnenstad

De locatie ligt 1.8 kilometer van ArenAPoort. Daar zijn buurt- en wijkoverstijgende voorzieningen waar­onder een Pathé-bioscoop, de Heineken Music Hall, de ZiggoDome, de ArenA, diverse horecagelegen­heden en het 2e winkelcentrum van Amsterdam: de Amsterdamse Poort. De IKEA –met restaurant- ligt op 800 meter afstand. Naar het centrum van Amster­dam is een doorgaande vrijliggende fietsverbinding aanwezig (Muntbergweg, Holterbergweg, Spakler­weg). De fietsafstand tussen de studentenhuisves­tingslocatie en het centrum van Amsterdam (de Munt) is circa 10 kilometer. Bij een gemiddelde fiets­snelheid van 18 km per uur duurt de fietsrit 33 minu­ten.

Station Amsterdam Holendrecht en busstation

De bereikbaarheid per openbaar vervoer van de lo­catie is als volgt (inventarisatie voorjaar 2014; dienst­regelingen kunnen wijzigen). Het NS-station Ho­lendrecht is een halte voor sprintertreinen, met als bestemmingen: Alkmaar, Uitgeest, Zaandam, Am­sterdam Centraal, Breukelen, Woerden, Gouda, Rot­terdam Centraal, Utrecht Centraal, Driebergen-Zeist en Rhenen. Op het busstation Holendrecht stoppen buslijnen richting Amsterdam, Utrecht, Mijdrecht, Almere en Purmerend en nachtbuslijn 355 naar het centrum van Amsterdam.

Nachtbuslijn 355 halteert do.-, vr.-, en za. nacht 2x per uur, de overige vier nachten 1x per uur. Metro­lijnen 50 en 54 bieden een rechtstreekse verbinding met het centrum van Amsterdam en Amsterdam West. De metrorit van station Holendrecht tot Amster­dam Centraal duurt 21 minuten. NS Poort denkt na over zogenaamde ‘convenience stores’ bij station Holendrecht.

Geluidsbelaste locatie

De locatie (kavel 188) kent een behoorlijk hoge geluidbelasting aan alle zijden. De geluidbelasting wordt vooral geproduceerd door de Meibergdreef, de A2/A9, en de trein- en metrosporen. Dit betekent dat er op gebouwniveau diverse maatregelen nood­zakelijk zullen zijn om aan de regelgeving te voldoen.

Gegevens:

Oppervlak:

Kavel 188 kent twee mogelijke kavelafmetingen, afhankelijk van de gekozen parkeeroplossing voor het bezoekersparkeren.

 • Bij inpandig bezoekersparkeren is kavel 188 4.971 m2 groot en meet 88,40 meter aan de noord- en zuidzijde (zijdes Meibergdreef en Holendrecht Centre) en 61,25 meter aan de oost-en westzijde (spoorzijde en zijde Blue Grey voormalig NISPA-gebouw).
 • Bij bezoekersparkeren op maaiveld op de kavel aan de Meibergdreefzijde is de kavel iets groter, namelijk 5.400 m2 groot, en meet 88,40 meter aan de noord- en zuidzijde (zijdes Meibergdreef en Holendrecht Center) en 62,30 meter aan de oost- en westzijde (spoorzijde en zijde Blue Grey voormalig NISPA-gebouw). De kavel voor het studentencomplex met inpandig bezoekersparkeren wordt model 1 genoemd en de kavel met maaiveld bezoekersparkeren aan de Meibergdreefzijde wordt model 2 genoemd.

Programma:

 • Het programma is gemengd wonen met voorzieningen (150m2 -600 m2 )in de plint en parkeren.
 • Er moet huisvesting voor minimaal 500 studenten worden gerealiseerd (waarbij iemand is ingeschreven als student bij een MBO-, HBO- of WO-onderwijsinstelling in de regio Amsterdam ofwel als promovendus is verbonden aan een onderwijsinstelling in de regio Amsterdam);
 • Maximaal de helft van het aantal te realiseren studentenwoningen mag als studentenkoopwoning (studio’s) worden aangeboden.
 • Een mix van koop en huur is mogelijk, voor zowel de studenten- als de marktwoningen;
 • De woningen die voor verhuur bestemd zijn, dienen minimaal 15 jaar als studentenwoning te worden verhuurd. Daarna mogen deze huurwoningen, mogelijk door samenvoeging tot grotere woningen, worden verkocht (zonder grondprijs aanpassing)
 • Naast de studentenwoningen kunnen in het complex nog andere woningtypen voor andere doelgroepen worden ontwikkeld én verschillende groottes. In het complex kunnen naast stu – dentenwoningen bijvoorbeeld ook woningen worden opgenomen voor AMC-personeel en/of expats die in Amstel III werken. Uit overleg met het AMC blijkt behoefte aan woningen voor bui-tenlandse onderzoekers/werknemers en pied-a-terre woningen voor artsen.
 • Gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw zijn wenselijk. (in plint en in ‘urban windows over 2 of meer lagen in het gebouw’

Segment huurwoningen:

 • Sociaal/student: minimaal 500
 • Vrije sector: laag
 • Vrije sector: midden
 • Vrije sector: top
 • Zorg/senioren

Segment koopwoningen:

 • Starter
 • Categorie met Nat. Hypotheek Garantie
 • Categorie zonder NHG – laag
 • Categorie zonder NHG – midden
 • Categorie zonder NHG – top
 • Zorg/senioren

Bouwhoogte maximaal:

bouwhoogteAMCcampus1

Uitgangspunt: gesloten bouwblok als basisvolume met minimaal 13,5 meter en maximaal 19,5 meter gevelhoogte. Er is aan de spoorzijde een zoekgebied gedefinieerd waar hoogteaccenten mogelijk zijn tot 60 meter. Het hoogteaccent/de toren heeft een maximaal bebouwingsvlak van 61,25 x 25,20 meter bij model 1 (met inpandig bezoekersparkeren) en 48,75 x 25,20 meter bij model 2 (met bezoekersparkeren op maaiveld aan Meibergdreef);

Er bestaat ook de mogelijkheid om een model 3 te maken waarbij auto parkeren deels wordt opgelost in bestaande parkeervoorzieningen in de buurt en de binnenplaats van het bouwblok wordt geactiveerd. Het hiertoe aangegeven zoekgebied hoeft niet maximaal benut te worden, het is vrij aan de ontwerper om hier een kleiner volume te maken, zolang de rooilijn en de relatie met de geluidsproblematiek maar goed wordt opgelost.

Bouwhoogte gemiddeld:

Uitgangspunt: gesloten bouwblok als basisvolume met minimaal 13,5 meter en maximaal 19,5 meter gevelhoogte. Er is aan de spoorzijde een zoekgebied gedefinieerd waar hoogteaccenten mogelijk zijn tot 60 meter.

Parkeernorm en -oplossing:

 • fietsparkeren 1,5 pp/wooneenheid
 • autoparkeren 0 pp/studentenhuurwoning 0,2 pp/ studentenkoopwoning 1 pp / reguliere woning. Voor huurstudentenwoningen is het beleid om geen parkeerplaatsen aan te bieden. De ervaring in Amsterdam is dat studenten geen auto hebben.
 • Voor het deel studentenkoopwoningen moet 0,2 parkeerplaats per woning worden gerealiseerd;
 • Voor reguliere woningen in het complex moet 1 parkeerplaats per woning worden gerealiseerd;
 • Het bewoners(auto)parkeren dient inpandig te worden gerealiseerd of in de nabijheid in een reeds bestaande parkeervoorziening
 • Daarnaast dienen 25 bezoekersparkeerplaatsen (voor bezoekers van zowel woningen en voorzieningen/horeca) te worden gerealiseerd.
 • Het bezoekersautoparkeren kan inpandig plaats vinden; parkeren op maaiveld op de kavel aan de Meibergdreefzijde is ook mogelijk.

Status juridisch/planologisch:

Kavel 188 valt onder de bestemming Gemengd, maar er geldt een bouwhoogte van 0 meter en een bebouwingspercentage van 0%. Verder valt het niet binnen het wijzigingsgebied voor wonen. Dat betekent dat geen mogelijkheid bestaat gebruik te maken van een wijzigingsbevoegdheid door B&W en dat 2 scenario’s resteren om een bouwvergunning (OV) te krijgen:

 1. Via een bestemmingsplan
 2. Via een afwijkingsbesluit

Status bestemmingsplan: vigerend

Start tender/selectie: medio 2014

Zie ook:  http://www.amstel3.amsterdam.nl

‹ Terug

Contactgegevens

Eric Thelen

M: e.thelen@amsterdam.nl

Ook in het nieuws