Nijkerk

40.000 inwoners3 locaties
 
 
Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27
Postbus 1000
3860 BA Nijkerk T: 14033 E-mailadres gemeente@nijkerk.eu gemeente@nijkerk.eu

Logo Gemeente_nijkerk_RGBNijkerk scoort goed bij ondernemers

Nijkerk heeft de afgelopen jaren een gunstige economische ontwikkeling doorgemaakt. De gemeente beschikt over een vestigings- en ondernemingklimaat dat door de aanwezige ondernemers als positief wordt ervaren. De inspanningen worden ook beloond. Zo is najaar 2013 bekend geworden dat een wereldspeler op het gebied van hoogwaardige melkpoeders en zuivelingrediënteneen nieuwe vestiging in de gemeente gaat bouwen.

Het beleid van de gemeente is gericht op het versterken van de pijlers van het vestigingsklimaat:

  1. behoud van bestaande bedrijven
  2. aantrekken van nieuwe bedrijven uit de food sector
  3. aantrekken van kennisintensieve bedrijven

Hierbij speelt de ligging in de regio Amersfoort en het feit dat de gemeente deel uitmaakt van de Regio FoodValleyeen belangrijke rol.

De Regio Amersfoort vormt het scharnierpunt tussen de Randstad en het groene Midden-Nederland, met aan de ene kant de hoogstedelijke, dynamische regio’s van Amsterdam, Utrecht en Almere. Aan de andere kant zijn er de landelijke, ruime regio’s ten oosten en ten noorden van de regio Amersfoort.

Naast haar strategische ligging benut Nijkerk de kansen die samenwerking met de Regio FoodValley haar biedt. Vanwege de aanwezigheid van de nu al sterk aanwezige food cluster en daaraan gekoppelde kennis- en onderzoeksinstituten wordt Food Valley gezien als dé regio voor innovatieve/kennisintensieve bedrijven en (kennis)instellingen in de food cluster.

Food cluster is belangrijk usp

Kenmerkend voor Nijkerk is de van oudsher aanwezig industriële structuur, waarbinnen de voedings- en genotmiddelenindustrie met enkele grote spelers het beeld bepaalt. Het betreft niet alleen voedselproducerende bedrijven maar ook toeleveranciers aan de food industrie.

(Groot)handel en horeca staan qua werkgelegenheid op de tweede plaats. Opvallend sterk tenslotte is de bedrijfstak financiële en zakelijke dienstverlening.

Om de gunstige ontwikkeling ook in de toekomst te kunnen voortzetten richt de gemeente zich op het optimaal faciliteren van het bestaande bedrijfsleven en het actief aantrekken van nieuwe economische activiteiten.

Bestaande bedrijven vormen de basis van de lokale economie. Vandaar dat het beleid grote waarde hecht aan het behoud van de reeds aanwezige ondernemingen en hun verdere groei te accommoderen. Aanvullend daarop zet de gemeente zich actief in om nieuwe ondernemingen aan te trekken. Nieuwe bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid die aansluit op het opleidingsniveau van de Nijkerkse beroepsbevolking (kennisintensieve bedrijven), nieuwe bedrijven die de al aanwezige food cluster verder versterken en nieuwe startende bedrijven uit het ondernemingsgezinde Nijkerk op van daarbuiten.

Nijkerk faciliteert groei van sectoren

Dat gebeurt door hen een ondernemings- en vestigingsklimaat te blijven bieden dat aansluit op hun behoefte en verdere groei van deze sectoren mogelijk maakt.

Met de ontwikkeling van de bedrijventerreinen De Flier , de Arkerpoort enSpoorkamp kan Nijkerk deze ambities realiseren. De goede ligging ten opzichte van de Randstad en bereikbaarheid via de A28 , de regio en de sterk aanwezige food cluster bieden de basis voor het aantrekken van bedrijven uit de food sector en van kennisintensieve bedrijven. Daarnaast worden traditioneel Nijkerkse bedrijven en startende ondernemers gekoesterd en samenwerking van onderwijs en arbeidsmarkt gestimuleerd.

+ Lees de volledige tekst

Locaties

Marktontwikkeling

Nieuwe bedrijventerreinen en renovatie bestaande

In een enquête uit 2010 onder de in Nijkerk werkzame ondernemers komt naar voren dat zij het vestigingsklimaat van de gemeente gemiddeld ruim positief beoordelen. De ligging van de gemeentevlakbij de Randstad met veel economische activiteit en een breed aanbod van goed opgeleide arbeidskrachten, de uitstekende aansluiting op het snelwegennet (recent nog verbeterd met de opening van de afrit Nijkerk-Zuid aan de A28) en de combinatie daarvan met een uitstekend woon- en leefklimaat maakt dat bedrijven Nijkerk een goede vestigingsplaats vinden.

De gemeente grijpt alle kansen aan om Nijkerk als aantrekkelijke vestigingsplaats te ondersteunen. En kansen zijn er volop. Het gaat om versterking van de kwaliteit van Nijkerk als vestigingslocatie voor de food sector, verbetering van de bereikbaarheid, versterking van het gevestigde bedrijfsleven door selectieve accommodatie van (meer) kennisintensieve bedrijven van buiten Nijkerk, met name uit de regio Amersfoort en ontwikkeling van de nieuwe vestigingslocaties Arkerpoort, De Flier en Spoorkamp.

De gemeente heeft ook oog voor opkomende knelpunten en zet zich daarom in voor de aanpak van de toenemende congestie in het wegennet. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de revitalisering van verouderde bedrijventerreinen.

Behoud van bestaande bedrijven

Om vestigings- en ondernemingsklimaat voor bestaande bedrijven verder te verbeteren worden de volgende acties ondernomen.

  1. Bestaande bedrijven krijgen de ruimte op de nieuwe bedrijventerreinen Arkerpoort,  De Flier en Spoorkamp.  Deze parken worden zo ontworpen (kavelafmetingen, ontsluiting, ruimtelijke kwaliteit etc.) dat zij aansluiten op de (diversiteit) van de vraag vanuit het bedrijfsleven.
  2. De kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen en kantoorlocaties wordt op peil gehouden door goed onderhoud en beheer gericht op de gebruikers: bedrijven. Waar nodig wordt een stap extra gezet, zoals bij Arkervaart-Oost, waar een revitalisering wordt doorgevoerd. Voorts vindt monitoring plaats van de ontwikkeling van de kwaliteit van alle overige vestigingslocaties.
  3. Nijkerk speelt een actieve rol bij het verbeteren van de bereikbaarheid. Zij zet in op het oplossen van de fileproblematiek rond Knooppunt, optimalisering van de doorstromingen van het verkeer op daarvoor ingerichte wegen, bevordering en inzet van het openbaar vervoer door realisatie van station Hoevelaken en stimulering van het gebruik van de fiets.
  4. Om te kunnen voorzien in goed geschoolde arbeidskrachten voert de gemeente Nijkerk een gericht arbeidsmarktbeleid. Zo heeft Nijkerk recent de samenwerking met regio Amersfoort gezocht om de problematiek van de jeugdwerkloosheid nader te onderzoeken en daar waar mogelijk oplossingen aan te reiken.

Aantrekken van nieuwe bedrijven in de food cluster

Nijkerk is met circa de helft van de regionale werkgelegenheid in Regio FoodValley in de voedings- en genotmiddelenindustrie een belangrijke speler  in de foodproductie. Nijkerk noemt zich dan ook Hét Foodproductiecentrum. Juist voor deze producerende bedrijven, die vaak groot zijn en behoorlijke aan- en afvoerstromen kennen, is bereikbaarheid en beschikbaarheid van ruimte in het bijzonder van belang. Verder is het voor hen belangrijk dat er voldoende arbeidskrachten zijn met de juiste vakopleiding. Ook de aanwezigheid van bedrijven waarmee kan worden samengewerkt is belangrijk. Voor Nijkerk zijn er kansen voor het aantrekken van bedrijven aan het begin en het einde van de food keten (toeleveranciers en handel/productie/logistiek).

Behalve de historische grondslag (o.a. tabak, bier), de aanwezigheid van de Arkervaart en de goede ligging ten opzichte van de snelwegen is het nu ook de aanwezigheid van het ontstane cluster zelf, waardoor vestiging in Nijkerk aantrekkelijk is. Voor producerende bedrijven is Nijkerk bovendien zeer gunstig gelegen; op korte afstand van de grote bevolkingsconcentraties van de Randstand, de afzetmarkt, maar niet met dezelfde fileproblematiek.

Het economische beleid, gericht op het aantrekken van nieuwe foodbedrijven, heeft als belangrijkste speerpunten:

  1. Het bij elkaar brengen van lokale partijen die relevant zijn voor het lokale voedselproducerende en distribuerende bedrijfsleven, zoals onderwijsinstellingen en bedrijven. Betere afstemming van beroepsonderwijs en voedselproducerende bedrijven (opleidingspakketten, stageplaatsen etc.) kan er voor zorgen dat bedrijven in Nijkerk in staat blijven om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken.
  2. Stimuleren van innovatie in de voedings- en genotmiddelenindustrie door het versterken van de werkgelegenheid en het niveau van werkgelegenheid in de voedselproducerende sector door rechtstreekse verbinding van bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, en alle andere relevante partners. Ook het opzetten van meer specifieke opleidingen op VMBO en MBO in relatie tot voedsel speelt hierbij een rol.

Aantrekken van kennisintensieve bedrijven

Het huidige vestigings- en ondernemingsklimaat van Nijkerk heeft aanknopingspunten om meer kennisintensieve bedrijven te accommoderen dan tot nu toe het geval is. Nijkerk moet als vestigingsplaats voor kennisintensieve bedrijven in de eerste plaats gezien worden als onderdeel van de regio Amersfoort, omdat Nijkerk daar in de praktijk in ruimtelijk economisch opzicht deel van uit maakt. Voor kennisintensieve bedrijven heeft die regio een economisch sterk profiel, met onder meer een grote diensten- en adviessector en een hogeropgeleide beroepsbevolking. In dat perspectief is ook Nijkerk voor dit type bedrijvigheid een goede vestigingsplaats. Uit de sterke groei die de dienstensector in Nijkerk het afgelopen decennium heeft doorgemaakt zou kunnen worden herleid dat het lokale vestigings- en ondernemeningsklimaat voor kennisintensieve bedrijven -waartoe immers een groot deel van de dienstensector kan worden gerekend- gunstig is.

Ook voordeze categorie bedrijven wordt De Flier ontwikkeld als een aantrekkelijk bedrijventerrein om deze bedrijven optimaal te accommoderen. Dat gebeurt door extra aandacht te besteden aan ruimtelijke kwaliteit en door specifieke locaties/zones te ontwikkelen voor bedrijven die bovengemiddelde representativiteit vragen.

+ Lees de volledige tekst

Wie is wie?

Thea Kraaij

Bedrijfscontact functionaris

T: 14033

E: t.kraaij@nijkerk.eu

www.nijkerka28.nl

 

Nieuws